Dokumenty do pobrania

DzieciDokumenty niezbędne do przedłożenia w placówce po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu dziecka do żłobka:

1/ wydrukowany wniosek

2/ zaświadczenie o zameldowaniu dla jednego rodzica/opiekuna i dziecka ( lub umowa najmu)

3/ zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców/opiekunów prawnych lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub zaświadczenie o pobieraniu nauki

4/ książeczka zdrowia dziecka jako potwierdzenie szczepień obowiązkowych (ksero)

5/ oświadczenia o spełnieniu kryteriów dodatkowych ( wielodzietności lub posiadania rodzeństwa w żłobku lub zgłoszenia do naboru dwojga dzieci)