Rekrutacja

ŻŁOBEK prowadzi rekrutacje na rok żłobkowy 2023/24

ZASADY REKRUTACJI – MIEJSCA DOFINANSOWANE 

NA MIEJSCA FINANSOWANE / WSPÓŁFINANSOWANE

PRZEZ GMINĘ W ŻŁOBKACH NIEPUBLICZNYCH
NA OKRES  01.09.2023-30.08.2024

Szczegółowe informacje: Rekrutacja 2023/2024 

Niepubliczny Językowy żłobek,,Wesołe Bąbelki”” wpisany do ewidencji żłobków, prowadzonych przez Gminę Wrocław, pod nr 04386/184

Sprawujemy opiekę nad dziećmi w wieku od 12 miesięcy do 3 lat.
Nadzór nad Niepublicznym Językowym żłobkiem, Wesołe Bąbelki” prowadzi:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego Wrocławia
Sekretariat WZD tel. 071/777-77-60, fax: 071/777-79-94,
mail: wzd@um.wroc.pl

Przedmiotem umowy, zawartej z Gminą Wrocław:

Miejsca realizacji zadania:

54-150 Wrocław, ul. Pilczycka 100 A

Zakres realizacji zadań:

zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych, zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowanej dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka, wg opracowanego programu zajęć, odpowiednio dla różnych grup wiekowych, współpraca z rodzicami, zapewnienie dzieciom wyżywienie, zgodnie z informacjami, zawartymi w Regulaminie Żłobka, zapewnienie dziecku bezpieczeństwa oraz odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych w czasie przebywania w żłobku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewnienie dziecku opieki przez personel o odpowiednich kwalifikacjach oraz ilości godzin opieki określonych w ustawie, przeprowadzenie rekrutacji na miejsca współfinansowane przez Gminę Wrocław, zgodnie z zasadami rekrutacji, określonymi w ogłoszeniu konkursowym.

Dokumenty niezbędne do przedłożenia w placówce po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu dziecka do żłobka:

1/ wydrukowany wniosek

2/ zaświadczenie o zameldowaniu dla jednego rodzica/opiekuna i dziecka ( lub umowa najmu)

3/ zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców/opiekunów prawnych lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub zaświadczenie o pobieraniu nauki

4/ książeczka zdrowia dziecka jako potwierdzenie szczepień obowiązkowych (ksero)

5/ oświadczenia o spełnieniu kryteriów dodatkowych ( wielodzietności lub posiadania rodzeństwa w żłobku lub zgłoszenia do naboru dwojga dzieci)

  1. Kwota dofinansowania przez Gminę Wrocław w roku 2023-2024 wynosi 680 zł / miesiąc.
  2. ZUS 400+
  3. Czesne 940 zł
  4. Catering 22zł (4 posiłki)
  5. Zajęcia dodatkowe 200 zł
  6. Miejsce komercyjne 1600zł Administracyjne 600zł

 

 

 

 

Niepubliczny Językowy żłobek,,Wesołe Bąbelki” @Wszystkie prawa zastrzeżone UP RP 2019.

 

Top
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Akceptuję polityka prywatności.
Facebook