STATUT

              NIEPUBLICZNEGO JĘZYKOWEGO ŻŁOBKA „WESOŁE BĄBELKI”

                                                    §1 Postanowienia ogólne

 1. Statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki zwanej poniżej Żłobkiem, którego nazwa brzmi:
 2. Niepubliczny Językowy Żłobek „Wesołe Bąbelki”.
 3. Założycielem i Dyrektorem Żłobka jest mgr Tamara Szczekot.
 4. Żłobek prowadzony jest pod adresem: ul. Pilczycka 100A 1/2, 54-150 Wrocław.
 5. Żłobek używa pieczęci o treści: Niepubliczny Językowy Żłobek „Wesołe Bąbelki” Tamara Szczekot.

                                         § 2 Poszanowanie praw dziecka w Żłobku

Żłobek z właściwą troską szanuje i przestrzega praw dzieci, w szczególności praw zapisanych w Konwencji Praw Dziecka do :poszanowania godności, podmiotowości i indywidualnych potrzeb dziecka, akceptacji dziecka takim jaki jest, ochrony dziecka przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej czy zaniedbania ze strony dorosłych, poszanowania indywidualnego tempa rozwoju dziecka, zabawy i wyboru towarzyszy zabawy, aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy, właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej, życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym, różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia, pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi przeżycia. W Żłobku bezwzględnie zakazane jest stosowanie jakichkolwiek kar cielesnych wobec Dzieci, jak też jakiejkolwiek przemocy fizycznej i psychicznej.

                                       §3 Cele i zadania Żłobka

Podstawowymi celami, zadaniami Żłobka oraz sposobami ich realizacji są:

Dbanie o dobro dziecka z poszanowaniem wszystkich jego praw, zapewnienie dziecku w czasie jego pobytu w Żłobku warunków jak najbardziej zbliżonych do domowych, poprzez: otoczenie dziecka opieką pielęgnacyjną, wychowawczą i edukacyjną w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka, według opracowanego programu zajęć odpowiednio dla różnych grup wiekowych, zapewnienie odpowiedniego, stosownego do wieku oraz potrzeb wyżywienia, zgodnego z wymaganiami dla danej grupy wiekowej, wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowywanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dbanie o wyrabianie przez dzieci nawyków higieny życia codziennego, dbanie o rozwój umysłowy dziecka, wyrabianie orientacji, elementarnych stosunków wielkości, przestrzeni i czasu, rozwijanie myślenia, mowy oraz zapoznawanie go z otaczającym środowiskiem, w przypadku dziecka niepełnosprawnego – wspomaganie indywidualne rozwoju dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju jego niepełnosprawności oraz zaleceń prowadzących go specjalistów, kształtowanie postaw społecznych u dzieci, przez przyzwyczajanie ich do zgodnego współżycia i współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć przywiązania i życzliwości, dbanie o rozwój wyobraźni i wrażliwość estetyczną dzieci, poprzez prowadzenie różnorodnych form działalności plastyczno- technicznej oraz troskę o estetykę otocznia, Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zapewnienie wczesnej nauki języków obcych, współdziałanie z rodzicami, pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze, pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej, udzielanie rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju, uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych realizowanych w żłobku. realizacja tygodniowego i miesięcznego planu zajęć placówki, bezpieczeństwa oraz odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych w czasie przebywania w żłobku, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 •                                                 §4 Organizacja Żłobka
 1. Podstawową jednostką organizacyjną Żłobka jest oddział, w którym działają dwie grupy dzieci, zbliżonych wiekowo oraz stopniem rozwoju.
 2. Liczba dzieci uczęszczających do Żłobka nie może przekroczyć 25 dzieci.
 3. Do realizacji celów statutowych Żłobka placówka posiada:
 4. 3 sale zabaw i odpoczynku, jadalnie,
 5. 2 toalety dla dzieci, 1 dla personelu,
 6. szatnie dla dzieci i personelu,
 7. zaplecze kuchenne
 8. kącik socjalny
 9. plac zabaw
 •                                                  §5 Godziny pracy Żłobka

Żłobek, Wesołe Bąbelki” otwarty cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00, z wyłączaniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerwy świątecznej pomiędzy Bożym Narodzeniem a Sylwestrem i dwutygodniową przerwą w sierpniu. W okresie wakacyjnym, a także w przypadku znacznej absencji dzieci lub absencji chorobowej opiekunów dopuszczalne jest łączenie grup żłobkowych. Rok żłobkowy w Żłobku rozpoczyna się 01 września, a kończy się 31 sierpnia przyszłego roku kalendarzowego.

                                              §6 Organizacja pracy, opieki i żywienia w Żłobku 

Organizację pracy w ciągu dnia, godziny posiłków oraz wykaz zajęć prowadzonych w Żłobku określa Ramowy Rozkład Dnia opracowany przez Dyrektora. Czas trwania poszczególnych zajęć z dziećmi dopasowywany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 10 — 15 minut. Praca opiekuńczo – wychowawcza w grupach żłobkowych odbywa się w oparciu o Program Rozwoju Placówki, uwzględniający językowy profil Żłobka.  W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić organizację dnia (np. organizacja wyjścia wycieczki, uroczystości). Żłobek świadczy wyżywienie w formie cateringu, w ustalonych godzinach, w postaci śniadania, drugiego śniadania, dwudaniowego obiadu i podwieczorku. Do żywienia dzieci stosowane są wyłącznie produkty żywnościowe Żłobka.      

 •                                              §7 Zasady Rekrutacji
 1. Do Żłobka uczęszczają dzieci w wieku od 12 miesiąca do lat 3, nie dłużej jednak niż do ukończenia 4 roku życia.
 2. Przyjmowanie dzieci do Żłobka na miejsce dofinansowane przez Gminę Wrocław oraz pozostałe miejsca odbywa się na podstawie rekrutacji przeprowadzanej w ciągu całego roku, w miarę wolnych miejsc.
 3. Zgodnie z Uchwałą nr XII/266/19 Rady Miasta Wrocławia z dnia 4 lipca 2019r. do Żłobka na miejsce dofinansowane może być przyjęte dziecko, które: ukończyło 20 tydzień życia; ma stałe miejsce zamieszkania na terenie m. Wrocławia; posiada obowiązkowe szczepienia ochronne, zgodne z aktualnym Programem Szczepień Ochronnych lub przeciwskazania do szczepień zgodne z Programem, na potwierdzenie czego rodzic dziecka przedłożył zaświadczenie od lekarza pediatry. oraz którego rodzice pracują lub uczą się w systemie dziennym.
 4. Pierwszeństwo przyjęcia do Żłobka ma: dziecko wychowywane tylko przez jednego z rodziców lub jednego opiekuna prawnego, dziecko matki lub ojca, wobec którego orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy, dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, dziecko z rodziny wielodzietnej, dziecko z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, dziecko z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej.
 1. W przypadku długotrwałej nieobecności dziecka w Żłobku Dyrektor może przyjąć na jego miejsce inne dziecko na czas określony, do momentu obiektywnego ustania przyczyn nieobecności dziecka.

                                        §8 Przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze Żłobka 

Nieobecność dziecka w Żłobku

Przyjmowanie dzieci do Żłobka odbywa się w godzinach 7:00 – 8:00. Odbieranie dzieci ze Żłobka odbywa się w godz. 14.40 – 17.00. W uzasadnionych przypadkach dziecko może być przyjęte do żłobka po godz. 8.15, jednakże po uprzednim zawiadomieniu o tym Dyrektora. Przyprowadzać i odbierać dziecko mogą: Rodzice lub inne osoby pełnoletnie – pisemnie upoważnione, legitymujące się dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie i numer PESEL. Osoba upoważniona zobowiązana jest okazać przy odbiorze dziecka dowód tożsamości, pod rygorem odmowy wydania dziecka i powiadomienia rodziców o zaistniałej sytuacji. Rodzice przejmują odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną przez siebie osobę. Usprawiedliwienie nieobecności dziecka powinno nastąpić w ciągu 15 dni od daty ustania nieobecności dziecka w Żłobku;  Po przebytej chorobie oraz w przypadkach wzbudzających u pracowników placówki podejrzenia o występującej chorobie u dziecka (np. utrzymujący się kaszel, katar, wysypka, biegunka, stan podgorączkowy, ogólne złe samopoczucie psychofizyczne), jak też po nieobecności trwającej ponad 14 dni dziecko może uczęszczać do Żłobka po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego. Brak takiego zaświadczenia jest podstawą do odmowy przyjęcia dziecka do Żłobka do momentu ustania objawów.

 • Rodzice zgłaszają planowaną nieobecność dziecka z jednodniowym wyprzedzeniem, najpóźniej do godziny 15:00 dnia roboczego, a w przypadku choroby – w pierwszym dniu nieobecności dziecka od godziny 6:00 do 7:00,
 • Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie Żłobka pod opieką Rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka.
 • Dziecko jest pod opieką Rodzica lub osoby upoważnionej rano w trakcie przyprowadzania do momentu przekazania dziecka pod opiekę personelu oraz po południu, w trakcie odbioru dziecka, od momentu zabrania z grupy.      

                                                     § 9 Współpraca Żłobka z Rodzicami

Rodzice i opiekunowie współpracują ze sobą w celu skutecznego oddziaływania opiekuńczego, edukacyjnego i wychowawczego na dziecko oraz określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

 1. Formy współdziałania to:
  1. zebrania ogólne i grupowe,
  2. kontakty indywidualne z Dyrektorem i Opiekunami,
  3. zajęcia otwarte,
  4. spotkania ze specjalistami np. psychologiem, lekarzem, etc.,
  5. imprezy i uroczystości połączone z prezentacją umiejętności artystycznych dzieci,
  6. warsztaty dla rodziców,
  7. gazetki informacyjne dla rodziców,
  8. spotkania integracyjne, festyny,
  9. inne formy stosowane w pedagogice.
 2. Informacje, uwagi, prośby związane z pielęgnacją i opieką nad dzieckiem rodzic kieruje do Dyrektora lub Opiekunek przed zajęciami lub po zajęciach przy odbiorze Dziecka.
 3. Dłuższe rozmowy dotyczące zachowania Dziecka, jego rozwoju, postępów, problemów mogą mieć miejsce wtedy, kiedy nie powoduje to przerwania zajęć z grupą i nie ogranicza możliwości sprawowania opieki nad dziećmi przez opiekuna.
 4. Obecność Rodziców na zebraniach organizacyjnych żłobka jest obowiązkowa.
 5. Ze względu na specyfikę pracy z małymi dziećmi niedopuszczalne jest rozwiązywanie sytuacji konfliktowych poprzez podnoszenie głosu na rozmówcę oraz przedmiotowe traktowanie personelu w obecności dzieci.
 6. W Żłobku może być powołana Rada Rodziców spośród Rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka. Zakres uprawień Rady Rodziców oraz jej funkcjonowanie ustala się w Regulaminie Rady Rodziców, zatwierdzanym przez Dyrektora żłobka.
 7.      
 8.                                                                      §10 Zasady ustalenia opłat za pobyt
 9.                                i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w żłobku

Opłaty w Żłobku są następujące:

  1. Opłata stała  – obejmuje koszty prowadzenia Żłobka i utrzymania miejsca dla dziecka, dlatego jest naliczana także w sytuacji
  2. nieobecności dziecka w Żłobku i nie podlega zwrotowi. Chyba że brak możliwości przyjęcia dziecka do Żłobka wynika z przyczyn leżących po  stronie Żłobka. Opłata stała pobiera się w pełnej wysokosci od pierwszego miesiąca przyjęcia dziecka do Żłobka niezależnie od dnia przyjęcia dziecka.
 1. Opłata roczna – opłata jednorazowa, obowiązuje przy podpisaniu umowy i płatna w momencie jej podpisania. Jest to opłata celem rezerwacji miejsca w żłobku z przeznaczeniem na fundusz rozwoju placówki. Opłata ta nie podlega zwrotowi w przypadku rozwiązania umowy, za wyjątkiem sytuacji, gdy wygaśniecie umowy następuje z przyczyn dotyczących Żłobka.
 2. Opłata za wyżywieniepodlega proporcjonalnemu zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w żłobku od pierwszego dnia zgłoszenia nieobecności przez rodzica (opiekuna prawnego), zgodnie z zasadą mnożenia dziennej stawki żywieniowej przez ilość dni nieobecności dziecka w żłobku.
 3. Zwrot opłatydokonywany jest poprzez zmniejszenie opłaty w następującym miesiącu z uwzględnieniem ilości dni nieobecność
 4. Celem prawidłowego zgłoszenia nieobecności Dziecka należy zgłosić najpóźniej do godziny 15:00 dnia roboczego poprzedzającego dzień nieobecności, a w przypadku choroby – w pierwszym dniu nieobecności dziecka do godziny 7:00
 5. Pobierana jest opłata za pierwszy dzień nieobecności, jeśli zgłoszenie nastąpi po godzinie 15:00 dnia, ale nie później niż w pierwszym dniu nieobecności.
 6. Opłaty za zajęcia dodatkowe – według stawki miesięcznego karnetu.
 7. Opłata dodatkowa – za pobyt dziecka po godz. 17:00.
 8. W/w odpłatności nie obejmują Żłobkowej wyprawki orz dobrowolnej składki na ubezpieczenie Dziecka.
 1. Opłaty należy uiszczać z góry za dany miesiąc, przelewem na konto Żłobka, w terminach i kwotach wynikających z umowy.
 2. Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku od pierwszego dnia prawidłowo zgłoszonej nieobecności, proporcjonalnie do dziennej stawki żywieniowej.
 3. Stawki opłat oraz szczegółowe zasady rozliczania się ustalane są w umowie.