Rekrutacja

Kwota dofinansowania przez Gminę Wrocław w roku 2022/2023 wynosi 680 zł / miesiąc.

Niepubliczny  Językowy żłobek ,, Wesołe Bąbelki” we Wrocławiu informuje, że szczegółowe zasady rekrutacji do żłobków na rok 2022/2023 zostaną zamieszczone na stronie internetowej Systemu Rekrutacji:

na stronie UM Wrocławia: https://www.wroclaw.pl/zlobki  

Niepubliczny  Językowy żłobek  Wesołe Bąbelki wpisany do ewidencji żłobków, prowadzonych przez Gminę Wrocław, pod nr 04386/184

Sprawujemy opiekę nad dziećmi w wieku od 12 miesięcy do 3 lat.
Nadzór nad Niepublicznym Językowym żłobkiem, Wesołe Bąbelki” prowadzi:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego Wrocławia
Sekretariat WZD tel. 071/777-77-60, fax: 071/777-79-94,
mail: wzd@um.wroc.pl

Przedmiotem umowy, zawartej z Gminą Wrocław:

Miejsca realizacji zadania:

54-150 Wrocław, ul. Pilczycka 100 A

Zakres realizacji zadań:

zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych, zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowanej dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka, wg opracowanego programu zajęć, odpowiednio dla różnych grup wiekowych, współpraca z rodzicami, zapewnienie dzieciom wyżywienie, zgodnie z informacjami, zawartymi w Regulaminie Żłobka, zapewnienie dziecku bezpieczeństwa oraz odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych w czasie przebywania w żłobku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewnienie dziecku opieki przez personel o odpowiednich kwalifikacjach oraz ilości godzin opieki określonych w ustawie, przeprowadzenie rekrutacji na miejsca współfinansowane przez Gminę Wrocław, zgodnie z zasadami rekrutacji, określonymi w ogłoszeniu konkursowym.

Dokumenty do pobrania

Usprawiedliwienie nieobecności dziecka w żłobku

Upoważnienie do odbioru dziecka 

Rodzic/opiekun prawny ma możliwość wypowiedzenia umowy zawartej ze Żłobkiem o świadczenie usług z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W tym celu należy wypełnić poniższe oświadczenie i złożyć je u dyrektora placówki

Wypowiedzenie umowy żłobek

 

 

 

 

 

 

Niepubliczny Językowy żłobek,,Wesołe Bąbelki” @Wszystkie prawa zastrzeżone UP RP 2019.

 

Top
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Akceptuję polityka prywatności.
Facebook