REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Niepublicznego Językowego Żłobka „WESOŁE BĄBELKI” 

                                            §1 Postanowienia ogólne                             

 1. Niniejszy Regulamin określa organizację wewnętrzną Żłobka „Wesołe Bąbelki”.
 2. Nazwa Żłobka to: Niepubliczny Językowy Żłobek ,,Wesołe Bąbelki”, zwany poniżej „Żłobkiem”
 3. Żłobek prowadzony jest pod adresem: ul. Pilczycka 100A 1-2, 54-150 Wrocław.
 4. Założycielem i Dyrektorem Żłobka jest mgr Tamara Szczekot.
 5. Żłobek używa pieczęci o treści: Niepubliczny Językowy Żłobek „Wesołe Bąbelki” Tamara Szczekot.
 6. Działalność Żłobka regulowana jest w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, poniżej jako Ustawa.
 7. Wszyscy pracownicy Żłobka są zobowiązani do poszanowania praw dzieci, przestrzegania prawa powszechnego oraz obowiązujących ich przepisów kontraktowych i wewnętrznych.

                                            §2 Organizacja Żłobka i godziny pracy

 1. W Żłobku tworzy się następujące stanowiska:
  1. Dyrektor
  2. Opiekun
  3. Pozostali pracownicy Żłobka.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną Żłobka jest oddział, w którym działają dwie grupy dzieci o podobnym wieku oraz stopniu rozwoju.
 3. Liczba dzieci uczęszczających do Żłobka nie może przekroczyć 25 dzieci, przy czym na jednego opiekuna przypada nie więcej niż 8 dzieci.
 4. W okresie wakacyjnym, a także w przypadku znacznej absencji dzieci lub absencji nauczyciela dopuszczalne jest łączenie grup żłobkowych.
 5. Rok żłobkowy w Żłobku rozpoczyna się 01 września, a kończy się 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego.
 6. Żłobek zapewnia opiekę dzienną przez cały rok, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 17:00 (10 godzin), z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, dwutygodniowej przerwy wakacyjnej w sierpniu, która nie trwa dłużej niż 10 dni roboczych, przerwy świątecznej pomiędzy Bożym Narodzeniem a Sylwestrem, która nie trawa dłużej niż 5 dni roboczych.
 7. Przyjmowanie dzieci do Żłobka odbywa się w godzinach: 7:00 – 8:00, zaś odbieranie dzieci w godzinach od 14:40 do 17:00.
 8. W uzasadnionych przypadkach dziecko może być przyjęte do Żłobka po godz. 8.15, lecz po uprzedzeniu Dyrektora.

 •                                        

                                       §3 Organizacja dnia w Żłobku

 1. Organizację pracy w ciągu dnia określa Ramowy Rozkład Dnia opracowany przez Dyrektora Żłobka, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 2. Rozkład Dnia określa godziny posiłków i zajęć prowadzonych w Żłobku.
 3. Czas trwania poszczególnych zajęć z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków i wynosi około 10 — 15 minut.                                            
 4. Praca opiekuńczo – wychowawcza w grupach żłobkowych będzie odbywać się w oparciu o Program Rozwoju Placówki, uwzględniający językowy profil Żłobka.
 5. W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić organizację dnia.
 •                                      

                                     §4 Dyrektor Żłobka

 1. Do zadań Dyrektora należy:
  1. Zapewnienie realizacji celów i zadań ustalonych w Statucie Żłobka oraz w przepisach prawa,
  2. Kierowanie działalnością opiekuńczo-wychowawczą, zdrowotną, administracyjną, kadrową, finansową oraz merytoryczną Żłobka,
  3. Zapewnienie opieki nad dziećmi oraz tworzenie dla nich warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
  4. Zapewnienie dzieciom oraz pracownikom Żłobka bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Żłobku,
  5. Prowadzenie współpracy z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę Żłobka,
  6. Zapewnienie obsługi administracyjnej i finansowo-księgowej Żłobka,
  7. Sprawowanie nadzoru nad procesem rekrutacji do Żłobka,
  8. Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji pedagogicznej, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
  9. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych Opiekunów,
  10. 0pracowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych na dany rok szkolny.
  11. Realizacja innych zadań, wymaganych prawem.
 2. W celu realizacji swoich zadań Dyrektor:
  1. Reprezentuje Żłobek w kontaktach z Rodzicami oraz innymi podmiotami,
  2. Dysponuje majątkiem Żłobka,
  3. Zawiera, zmienia oraz rozwiązuje umowy z Rodzicami/opiekunami prawnymi na świadczenie usług opiekuńczych,
  4. Przyjmuje oraz zmienia Regulamin i Statut Żłobka, jak też inne dokumenty niezastrzeżone dla innych stanowisk w Żłobku,
  5. Ustala ramowy rozkład dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,
  6. Zatrudnia i zwalnia opiekunów oraz pozostałych pracowników Żłobka, ustala dla nich zakres obowiązków służbowych, wydaje polecenia służbowe oraz wnioskuje o przyznanie nagród, odznaczeń i kar porządkowych,
  7. Ustala zakres obowiązków społecznego zastępcy dyrektora, który reprezentuje placówkę i dyrektora w przypadku jego nieobecności,
  8. Ustala wysokość wpisowego, czesnego oraz opłat za żywienie i dodatkowe zajęcia dla dzieci,
  9. Prowadzi dokumentację Żłobka,
  10. Sporządza sprawozdania z działalności Żłobka,
  11. Zastępuje opiekunów w ich zadaniach w przypadku ich absencji,
  12. Przyjmuje skargi i wnioski Rodziców lub Opiekunów dzieci.

                                  §5 Opiekunowie i pozostali pracownicy Żłobka

 1. W Żłobku zatrudnia się Opiekunów oraz Pracowników niepedagogicznych (pomoc/salowa) na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
 2. Prawa i obowiązki zatrudnionych określa oraz umowy zawarte z pracodawcą.
 3. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku opiekuna jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji zawodowych, zgodnie z wymogami prawa.
 4. Dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy, stażystów, praktykantów, jak też innych osób na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy.                                         
 •                                  §6 Zadania Opiekuna Żłobka

Opiekun:

 1. Przestrzega przepisów obowiązujących w Żłobku, w szczególności dotyczących odbierania dzieci ze Żłobka i postępowania w nagłych wypadkach,
 2. Planuje i prowadzi pracę opiekuńczą i wychowawczą w oparciu o plany pracy opiekuńczo-wychowawczej, zatwierdzone przez Dyrektora,
 3. Odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci, kształtując czynną postawę dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa,

 Podstawowymi zadaniami pozostałych pracowników Żłobka jest:

 1. dbałość o sprawne działanie urządzeń i infrastruktury Żłobka,
 2. utrzymanie ładu i czystości w budynku Żłobka i jego otoczeniu,
 3. dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich wychowanków Żłobka,
 4. współpraca z opiekunami w zakresie opieki i wychowania dzieci,
 5. rzetelne wykonywanie pozostałych zadań, nałożonych na pracownika w umowie i regulaminie pracy.

                                  §8 Postanowienia końcowe

 1. O ewentualnych zmianach w Regulaminie informuje na bieżąco w swojej siedzibie na tablicy informacyjnej, na oficjalnym profilu Żłobka na Facebook oraz na stronie internetowej Żłobka pod adresem: wesolebabelki.pl
 2. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie po 14 dniach od podpisania go przez Dyrektora i ogłoszenia na stronie internetowej Żłobka oraz w przyjętym miejscu do ogłoszeń, dostępnym dla wszystkich pracowników Żłobka oraz Rodziców. W tym czasie Rodzice dziecka mogą sprzeciwić się zmianom Regulaminu poprzez wypowiedzenie umowy ze Żłobkiem – wówczas umowa obowiązuje do dnia wejścia w życie nowych zmian.
 3. Regulamin zawiera pięć ponumerowanych stron.